Szczyrk: Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk
Numer ogłoszenia: 102140 - 2010; data zamieszczenia: 12.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczyrku , ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, woj. śląskie, tel. 033 8295026, faks 033 8178763.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk. Zagospodarowanie terenu stanowi pętlę ścieżki narciarskiej służącej latem jako trasa rowerowa (po uprzednim przystosowaniu profilu poprzecznego i regulaminu). Trasę (przebiegi), nachylenia i rozwiązania szczegółowe zrealizowano w oparciu o wymagania Zamawiającego. W ramach projektowanego zagospodarowania przewidziano układ dróg wewnętrznych z płyt ażurowych, plac manewrowy, ściany oporowe stabilizujące grunt (wg części konstrukcyjnej), ogrodzenie częściowe, odwodnienie terenu, ujecie wody do celów naśnieżania (bez pompowni -studnia). 1. CZEŚĆ KONSTRUKCYJNA 1.1. SCIANKI OPOROWE (PALISADA) W celu zabezpieczenia odcinków trasy biegowej przewidziano wykonanie ścianek oporowych (palisady) metodą pali wierconych z odciągami. Przyjęto wykonanie palisady grupowej, w postaci rzędów pali o długości 3,9 m. Pomiędzy grupami należy pozostawić szczelinę o szerokości 10,0 cm na przepływ wody gruntowej. Pale będą wiercone w większości w wietrzelinie i skale. Przewidziano pale o średnicy 30 cm. Zbrojenie pali w postaci 6 prętów śr. 18 po obwodzie. Beton klasy B30, stal gatunku 14HNMBCu. Część powyżej gruntu należy wykonać jako beton monolityczny przedłużając zbrojenie pali do góry. W górnej części palisady przewidziano belkę oczepową pracującą na zginanie poziome o przekroju 40 x 30 cm. W belce przewidziano zamocowanie cięgien o średnicy śr.48 ze stali gat. 14HNMBCu. Przewidziano cięgna długości 10,0 m, w rozstawie co około 2,0 m, wprowadzone w grunt po katem około 150. Każde cięgno zakończone jest buławą o długości około 4,0 m, mocowana w zwietrzelinie skalnej. Ścianki oporowe z pali wierconych wykonać z poziomu terenu przed niwelacja. Przed wykonaniem ścianki oporowej należy wywiercić i zainfekować kotwy ścianki o nośności min. 314kN. Kotwy rozmieścić zgodnie z rysunkiem. Po związaniu iniektu należy wykonać próbę nośności na wyrywanie zgodnie z norma PN-83/B-02482. Długość ściany i długość słupów określono w oparciu o niwelacje terenu. Jej dokładna wysokość i długość należy ustalić po wykonaniu makroniwelacji i wytyczeniu trasy w uzgodnieniu z geotechnikiem i konstruktorem. 1.2. SCIANA OPOROWA KATOWA PRZY DRODZE W celu zabezpieczenia drogi przewidziano żelbetowa. Płytę fundamentowa skierowano w stronę stoku. Wysokość napierającego gruntu od poziomu terenu wynosi około 2,5 m. Grubość ściany i grubość płyty dolnej wynosi 0,35 m. Grubość ściany w górnej części. Beton klasy B25, stal klasy A - IIIN. Wodoszczelność W8, mrozoodporność F150. 1.3. WARUNKI GRUNTOWE Stwierdzono, że starsze podłoże budują utwory kredy. Jest to tzw, flisz karpacki, reprezentowany przez warstwy godulskie, wykształcone jako kompleks łupkowo - piaskowcowy. Zbocze zbudowane jest z materiału grubo okruchowego wypełnionego materiałem gliniastym. Materiał ten podlegał transportowi po zboczu. wg. opinii geotechnicznej obecnie zbocze jest stabilne. Podłoże budują następujące warstwy: - Warstwa Ia - glina pylasta lub piaszczysta twardoplastyczna IL = 0,20 o miąższości około 0,70m. - Warstwa Ib - koluwialne rumosze kamieniste z partiami o większym zaślinieniu, Grunty te są luźne na pograniczu średniozagęszczonych glina pylasta lub piaszczysta twardoplastyczna ID = 0,30 o kilkumetrowej miąższości. - Warstwa II - skała twarda - piaskowiec przewarstwiony cienkimi laminami łupka ilastego. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września 1998 r., (Dz. U. z dnia 8 października 1998 r.) obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Podłoże dobrze dogęścić ciężką płytą wibracyjną. 1.4. WZMACNIANIE SKARP Wszystkie skarpy o nachyleniu od 30÷600 należy zabezpieczyć antyerozyjnie geokratą o średniej komórce i wysokości 0,1 m, wypełnionej humusem. Parametry geokraty nie powinny być gorsze od kraty TABOSS mGT. W miejscach wypływu wody ze skarpy należy wykonać drenaż wgłębny zgodnie z częścią wod-kan. Zasypkę ścianki oporowej wykonać gruntem rodzimym, stabilizowanym 5% dodatkiem cementu zagęszczając go przy wilgotności optymalnej do IS 0,97. Skarpy, które powstaną w wyniku niwelacji obiektu należy zabezpieczyć przed erozja i lokalnymi zjazdami geokratą jak wyżej. Ponieważ nachylenie projektowanych skarp jest mniejsze od 45°, a grunt je tworzący znajduje się w stanie co najmniej twardoplastycznym, można uznać, że wykonanie wzmocnień za pomocą geokraty w części zabezpieczy ich stabilność. Niemniej jednak ze względu na warunki lokalne istnieje potrzeba wykonania ścianek oporowych. Palisade należy wykonać tak, aby nie zakłócić przepływu wody gruntowej - nie powodować jej spiętrzenia co mogłoby zdestabilizować cały stok. W celu zabezpieczenia odcinków trasy biegowej przewidziano wykonanie ścianek oporowych (palisady) metoda pali wierconych z odciągami j.w. Szczegółowy projekt techniczny posadowienia pali objęty osobnym opracowaniem wykonanym przez firmę wykonawcza. Wynika to z tego, że pewne decyzje mogą zostać podjęto dopiero w trakcie wykonywania prac, w szczególności po wykonaniu wstępnej niwelacji i oceny sytuacji przez uprawnionego geotechnika. W trakcie robót może dojść do rezygnacji z części ścianek z pali. Wszelkie prace ziemne musza być wykonane pod ścisłym nadzorem uprawnionego geotechnika. Ze względu na warunki lokalne należy liczyć się z koniecznością modyfikacji fragmentów ścianek oporowych i miejsc zabezpieczonych teokrata w trakcie wykonywanych prac budowlanych. 2. CZĘŚĆ DROGOWA - TRASY - niezbędne prace przygotowawcze, - rozbiórkę istniejących nawierzchni, - wykonanie nowych konstrukcji dróg dojazdowych, - wykonanie prac ziemnych związanych z budowa tras biegowych, - wykonanie prac wykończeniowych. Głównym elementem projektowanego zagospodarowania Centrum Rekreacyjnego będzie trasa biegowa. Długość trasy będzie wynosiła1800 m, jej przebieg jest dopasowany do naturalnego ukształtowania terenu. Pochylenia niwelet zaprojektowano tak aby jak najbardziej dopasować się do naturalnych spadków. Nie mniej jednak zakres robót ziemnych będzie dość znaczny ze względu na fakt ukształtowania odpowiedniego przekroju poprzecznego trasy. Ze względu na szerokość trasy (8 m) było konieczne zastosowanie murów oporowych. Ponadto od obsługi Centrum zaprojektowano drogi dojazdowe. Nawierzchnie będzie wykonana z płyt ażurowych. Szerokość drogi będzie wynosić 5 m z poboczem gruntowym o szerokości 1 m. Spadek w przekroju poprzecznym będzie jednostronny o pochyleniu 2%. (Należy również wyremontować odcinek drogi ulicy Sosnowej. Remont polegać będzie na frezowaniu istniejącej nawierzchni o grubości 4cm. Następnie należy wykonać nakładkę z warstwy wyrównawczej grubości 6cm i warstwę ścieralną grubości 4cm. - wyłączone z zakresu zamówienia) 2.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Konstrukcje jezdni drogi dojazdowej zaprojektowano jako typowa i przyjęto niezbędne grubości warstw konstrukcyjnych (wg. Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430) jak dla ruchu kategorii KR1 oraz warunków wodno - gruntowych G2 : Drogi dojazdowe - 7 cm płyty ażurowe - 3 cm podsypka cem. - piask. 1:4 - 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm - 15 cm warstwa odsączająca z piasku 2.2. ODWODNIENIE Na projektowanym odcinku przewiduje się następujące elementy odwodnienia: korytka ściekowe . 2.3. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Roboty mające na celu odtworzenie i wyznaczenie tras i punktów wysokościowych oraz obsługę geodezyjna robót. Zakres robót obejmuje: a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg tras, ich punktów głównych tj. początków i końców elementów geometrycznych - łuków kołowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym, b) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejące elementy terenowe projektowanych urządzeń z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym, c) zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, d) wykonanie pomiarów powykonawczych i aktualizacja zasobu mapowego we właściwym ośrodku geodezyjnym. Roboty obejmują zdjęcie warstwy humusu pod projektowana infrastrukturę drogową . Przewiduje się mechaniczne i ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (średnio 10 cm) na głębokość jego zalegania, na powierzchni wyznaczonych przez granice robót ziemnych. Przewiduje się zgromadzenie części objętości humusu na składowisku przyobiektowym w odległości 1 km w celu późniejszego wykorzystania. Pozostała objętość należy odwieźć na wysypisko w odległości 10km. Wykonanie wykopów i nasypów dla poszerzenia i podniesienia korony drogi oraz tras . 3. KONSTRUKCJA PLACU I DROGI DOJAZDOWEJ I TRAS BIEGOWYCH 3.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu umożliwiającego spływ wód gruntowych i przenikających opadowych do projektowanego drenażu oraz zagęszczenie zgodnie z projektem. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnic się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. Wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) nie powinny być mniejsze od wartości 1,0. 3.2. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU Warstwa odsączająca z kruszywa powinna być wykonana z piasku spełniającej następujące warunki: a) wskaźnik piaskowy WP 35, b) wartość współczynnika wodoprzepuszczalności k powinna być większą od 8 m/dobę, c) wskaźnik różnoziarnistości U 5, d) umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is warstwy odsączającej równego 1,03 według normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12, e) nie powinno zawierać zanieczyszczeń: - obcych - zawartość nie więcej niż 0,3% badanie według PN-77/B-06714/12. - organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej badanie według PN-EN 1744-1. f) powinna spełniać warunek szczelności określony wzorem: D15 5 d 85 w którym: D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej [mm], d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren warstwy odsączającej [mm]. Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o zmiennej grubości przy użyciu równiarki. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr.20cm i 0/31.5mm, odziarnienie tras biegowych Warstwę podbudowy układa się na całej powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej. Roboty obejmują wykonanie warstwy z kruszywa betonowego, stabilizowanego mechanicznie, łącznej grubości 25 cm układanej w jednej warstwie, na zagęszczonej warstwie odsączającej. Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w dokumentacji. Warstwę zagęszcza się walcami stalowymi wibracyjnymi gładkimi. W przypadku niedoboru materiału należy użyć kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm. Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpośrednio na gruncie podłoża powinna spełniać wymóg nieprzenikania cząstek: D15 5 d 85 w którym D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 3.3. Warstwa wierzchnia z płyt ażurowych 58x58x7 Płyty układa się na całej powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej. Roboty obejmują wykonanie warstwy podsypki cementowo piaskowej (stosunek 1:4) gr. 4 cm a następnie układanie płyt ażurowych grub. 7 cm na drogach dojazdowych. Szczeliny miedzy kostkami nie mogą wynosić więcej jak 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 4. SIECI ZEWNĘTRZNE - kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki; - przygotowanie studnie pod zabudowę pompowni; - drenaż skarp oraz murów oporowych; 4.1. UZBROJENIE LINIOWE - KANALIZACJA DESZCZOWA I DRENAŻ MURÓW OPOROWYCH Nowo budowana kanalizacja deszczowa będzie odbierała wody deszczowe z drenażu odwadniającego mury oporowe oraz koryt odwadniających skarpy. Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U Dz400-160. Na projektowanych ciągach będą wykonane studzienki rewizyjno-połączeniowe z kręgów betonowych o średnicy Dn1200 oraz studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego o średnicach Dn600- Dn300. Odwodnienie powierzchni stadionu dolnego będzie realizowane systemem drenarskim z rur z polipropylenu Dz200-160. Przed odprowadzaniem ścieków do odbiornika ścieki będą podczyszczone w osadniku zawiesiny mineralnej OZM 21 prod.np. Ecologic. 4.2. WODOCIĄG Doprowadzenie wody na potrzeby naśnieżania do projektowanej pompowni Dn3000 będzie wykonane przewodem Dz250 PE100 SDR11. W ramach realizowanego zadania projektowego nie przewidywana jest zabudowa pomp wraz z osprzętem w projektowanej studni Dn3000. Lokalizacja przewodów oraz urządzeń wg części rysunkowej. 5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - zasilanie; - zewnętrzne sieci elektryczne; - ochronę od porażeń prądem elektrycznym. 5.1. ZASILANIE Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/R4/416061/09 z dnia 05.03.2009 wydanymi przez ENION S.A. Rejon Dystrybucji Żywiec, obiekt zasilany będzie ze stacji transformatorowej Szczyrk Wodociągi [40123] z transformatorem o mocy 250kVA. Zasilanie zostanie zrealizowane kablem ziemnym YAKXS (lub YAKY) 2x4x120, który zostanie doprowadzony do złącza kablowego z częścią pomiaru rozliczeniowego energii w układzie półpośrednim, zlokalizowanego w granicy działki 5871/1. Złącze kablowe będzie zintegrowane z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej. Zamówiona i gwarantowana w warunkach przyłączenia moc elektryczna to 160kW. Wybudowanie złącza kablowego z układem pomiarowym leży po stronie dostawcy energii. Miejscem dostarczania energii elektrycznej będą zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu, granicą własności będą zaciski pierwotne na wyjściu przewodów od przekładników prądowych w kierunku instalacji Inwestora (za układem pomiarowo-rozliczeniowym w złączu kablowym). Przy złączu kablowym należącym do ENION S.A. projektuje się zabudowę złącza kablowego Inwestora (oznaczone na planie jako ZKG), które umożliwi realizację podłączenia wewnętrznej linii zasilającej od miejsca przyłączenia. Z projektowanego złącza kablowego Inwestora zostanie wyprowadzona linia wlz typu 3x YAKY 4x240, która będzie doprowadzona do złącza rozdzielczego pokazanego na planie sieci i oznaczonego jako ZKR1. Dane znamionowe układu zasilania są następujące: - napięcie: 3 x 230/400 V; - częstotliwość: 50 Hz; - układ sieciowy: TT; - współczynnik mocy jako tg 0,4. 5.2. SIECI ELEKTRYCZNE Szczegółowy zakres projektu obejmuje jedynie budowę wewnętrznej linii zasilającej typu 3x YAKY 4x240 od złącza kablowego z częścią pomiaru rozliczeniowego energii do złącza kablowego oznaczonego jako ZKR1, zlokalizowanego przy budynku (kontenerze) przyszłej pompowni. Trasy projektowanych sieci elektrycznych zostały przedstawione na planie zewnętrznych sieci elektrycznych. W załączeniu zostały przedstawione szczegółowe obliczenia doboru linii kablowych głównego zasilania (wlz-ty). Sprawdzone zostały również warunki skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku zwarć w liniach zasilających. Dla realizowanych sieci i instalacji sumaryczny względny spadek napięcia od szyn rozdzielnicy głównej stacji transformatorowej nie może przekroczyć wartości 7%, a w przypadku rozruchu silników elektrycznych 15%. Stąd dobrano przekroje kabli zasilających zgodnie z wynikami obliczeń podanymi w załączniku. Linia kablowa wewnętrznej linii zasilającej typu 3x YAKY 4x240 zostanie ułożona od złącza kablowego oznaczonego jako ZKG (usytuowanego w granicy działki 5871/1) w kierunku projektowanego ujęcia wody dla potrzeb armatek śnieżnych z pompownią główną. Przy pompowni zostanie zabudowane pierwsze kablowe złącze rozgałęźne oznaczone jako ZKR1. Kable elektrycznych sieci zewnętrznych będą prowadzone w ziemi. Na trasie projektowanej linii kablowej nie występują przejazdy, stąd nie trzeba kabli chronić rurami ochronnymi zabezpieczającymi kablami przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kable należy układać na głębokości 0,7m. Wszystkie roboty kablowe należy wykonywać zgodnie z normą nr N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 5.3. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Instalacje i sieci elektryczne stacji pracować będą w układzie TT. Wzdłuż układanych kabli wlz należy układać bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4, do której należy podłączać szyny PE złączy kablowych. Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie zasilania, które winno być zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Szybkie wyłączenie w układzie TT, dla projektowanej linii kablowej objętej projektem, będzie zrealizowane za pośrednictwem wkładek topikowych bezpieczników. Dla potrzeb ochrony przeciwprzepięciowej w głównym złączu kablowym ZKG zostaną zabudowane ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B a w złączach rozdzielczych i rozdzielnicy budynku gospodarczego ochronniki klasy C. 6. WYKONANIE GEODEZYJNEJ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ . 7. Pokrycie ewentualnych kosztów odbiorów robót, inspektorów działających z ramienia gestorów sieci podlegających przebudowie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8, 45.34.00.00-6, 45.26.00.00-7, 45.23.13.00-8, 45.31.42.00-3, 45.31.56.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 41.997,83 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 83/100) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 04.05.2010r. do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z dopiskiem wadium na : Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego. 4. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu będzie kserokopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. 5. Wadium w pozostałych formach należy składać w kasie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert 6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przy zaistnieniu następujących warunków : 1) zmiana przewidzianego w umowie terminu zakończenia robót w przypadku: a) zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności - klęski żywiołowej , - warunków atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót drogowych (potwierdzone wpisem inspektora nadzoru) b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, lub terenowymi, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub urządzeń. c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności : - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 2) Zmiana sposobu realizacji robót na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: - konieczność realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy . - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów i urządzeń 3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami . - zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. - następstwa wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków unijnych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.szczyrk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczyrku Ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk pok. 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku Ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk Dziennik Podawczy pok. 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak